Skip navigation

2021

Zarząd Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” Spółka Akcyjna zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki na dzień 18 maja  2021 r. na godz. 10.00 w siedzibie spółki w Łodzi przy ul. Budy 4 w Sali szkoleniowej Hali A

Porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego i wyłożenie jej do wglądu zebranych.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 15. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany statutu spółki § 25 ust. 5  w obecnym brzmieniu „ 5. Dywidenda będzie wypłacana w gotówce” poprzez nadanie następującego brzmienia: „5. Czynności związane z wypłatą dywidendy jak i sama wypłata dywidendy może być realizowana przez Spółkę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej.
 17. Zamknięcie obrad.

Niniejsze zaproszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 77/2021(6222) pod pozycją 26028 w dniu 22 kwietnia 2021.

Sprawozdanie finansowe 2020 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sprawozdanie z badania Sprawozdanie Zarządu Regulamin Pracy Rady Nadzorczej Dodatkowe informacje i objaśnienia 22.03.2021 Informacja w trybie art 428 KSH § 7 Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2021