Skip navigation

2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą Łódzki Rynek Hurtowy  „ZJAZDOWA” S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw  uchwałą nr 23 z dnia 15 czerwca 2020 r. dokonało wyboru Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. jako podmiotu  prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MSiG 94/2020