Skip navigation

2022

Zarząd Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” Spółka Akcyjna zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki na dzień 17 maja 2022 r. na godz. 10.00 w siedzibie spółki w Łodzi przy ul. Budy 4 w Sali szkoleniowej Hali A
Porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego i wyłożenie jej do wglądu zebranych.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 15. Zamknięcie obrad.
Akt notarialny ZWZ 2022 Zaproszenie ZWZ 2022 Sprawozdanie biegłego rewidenta SPRAWOZDANIE RADY 2021 Sprawozdanie zarządu za rok 2021 DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA 14.03.2021 Sprawozdanie finansowe 2021