Skip navigation

2023

Zarząd Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” Spółka Akcyjna zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej
spółki na dzień 29 czerwca 2023 r. na godz. 11.00 w siedzibie spółki w Łodzi przy ul. Budy 4 w Sali szkoleniowej
Hali A
Porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego i wyłożenie jej do wglądu zebranych.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz przedstawienie
  Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2022.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i podjęcie uchwały w
  sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i podjęcie uchwały w sprawie
  jego zatwierdzenia.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 i
  podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich
  obowiązków w roku obrotowym 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez
  nich obowiązków w roku obrotowym 2022
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 16. Zamknięcie obrad.
Zaproszenie ZWZ 2023 Sprawozdanie zarządu za rok 2022 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2022 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego