Skip navigation

Tabela opłat

1. Stawki opłat dla osób wprowadzających płody rolne do obrotu handlowego w obszarze strefy handlowej na terenie Łódzkiego Rynku Hurtowego ZJAZDOWA S.A. na zasadach zawartych w §5 Regulaminu Rynku Hurtowego.

Zajęcie stanowiska lub części strefy handlowej o wielkościpojazdu, którym posługuje się użytkownik na czas: RAZEM opłata parkingowa opłata sanitarna
do 24godz.- opłaty należy uiścić przy wjeździe 75,- 30,- 45,-
powyżej 24godz. każde kolejne 24godz.- opłaty należy uiścić przy wyjeździe 75,- 30,- 45,-

2. Stawki opłat dla osób wprowadzających płody rolne do obrotu handlowego w halach przeznaczonych do handlu owocami i warzywami regionalnymi

Zajęcie wydzielonego stanowiska w budynku, którym posługuje się użytkownik na czas: RAZEM opłata parkingowa opłata sanitarna
do 24godz.- opłaty należy uiścić przy wjeździe 75,- 30,- 45,-
powyżej 24godz. każde kolejne 24godz.- opłaty należy uiścić przy wyjeździe 75,- 30,- 45,-

lub indywidualna umowa najmu stanowiska w budynku.

3. Stawki opłat dla osób korzystających z terenu Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A. w sposób określony w §7 Regulaminu Rynku Hurtowego

jednorazowa opłata wjazdowo-parkingowa: STAWKAopłaty uiszczanej przy wieździe STAWKAopłaty uiszczanej przy wyjeździe
do 4 godz. 5,-​ ---
Powyżej 4 godz.- do 6 godz. --- 5,-
Powyżej 6 godz.- do 12 godz. --- 10,-
Powyżej 12 godz.- do 18 godz. --- 20,-
Powyżej 18 godz.- do 24 godz. --- 40,-
Powyżej 24 godz.-każde kolejne rozpoczęte 24 godziny parkowania --- 50,-

/abonament jest formą opłaty wjazdowo-parkingowej którą mogą uiszczać osoby, którym wydano kartę klienta na zasadach określonych w Regulaminie Rynku Hurtowego/

b) jednorazowy wjazd do godz. 14 00 w niedziele i parkowanie na czas do 4 godz. – bez opłat W przypadku pobytu na terenie Rynku Hurtowego powyżej 4 godzin opłaty jak w punkcie 3 a).

4. Stawki opłat dla osób korzystających z usługi rezerwacji stanowisk handlowych (wg podziału z paragrafu 4 Regulaminu Rynku Hurtowego) w sposób określony w §6 Regulaminu Rynku Hurtowego

a) Stawka kwoty bazowej dla oznaczonego stanowiska handlowego znajdującego się w sektorze „Z”  strefy handlowej wynosi 140,-
b) Stawka kwoty bazowej dla oznaczonego stanowiska handlowego znajdującego się w sektorze „Z1” strefy handlowej wynosi 350,-
c) Stawka kwoty bazowej dla oznaczonego stanowiska handlowego znajdującego się w sektorze „Z2” strefy handlowej ustalana indywidualnie.

5.Stawki opłat dla osób zawierających umowy dla oznaczonego stanowiska ustalane są indywidualnie.
6. Opłaty regulaminowe:

a) za brak opłaty upoważniającej do korzystania z obszaru strefy handlowej: - 300,-
oraz opłaty wymienione w §5 punkt 1, podpunkty b), c) Regulaminu Rynku Hurtowego
b) za nie przestrzeganie §5 punkt 1 podpunkt a) - 200,-
c) za nie przestrzeganie §5 punkt 8 - 100,-
d) parkowanie na terenie Ł.R.H. ZJAZDOWA S.A. niezgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminu Rynku Hurtowego –od 50,- do 300,- w zależności od rangi wykroczenia
e) za nie przestrzeganie nie wymienionych powyżej postanowień Regulaminu Rynku Hurtowego, w zależności od rangi wykroczenia: od 50,- do 800,-

Pobór opłat regulaminowych i ich udokumentowanie przeprowadzane jest zgodnie z postanowieniami §16 Regulaminu Rynku Hurtowego

7. Wydanie duplikatu karty klienta lub wymiana na inną kartę klienta w przypadkach określonych w Regulaminie Rynku Hurtowego – 10,-
8. Dostawa towaru do dzierżawców boksów – wg zasad z §7 Regulaminu Rynku Hurtowego przepustka jednorazowa na czas do 2 godz. (warunkowo do 5 godz.).
9. Przedstawiciele handlowi podlegają opłatom wyszczególnionym w punkcie 3a.
10. Zarząd Ł.R.H. „ZJAZDOWA” S.A. wyznacza pracowników Ł.R.H. „Zjazdowa” S.A. do wykonywania postanowień niniejszej uchwały i przyznaje Dyrektorowi Rynku Hurtowego uprawnienie do stosowania „Promocji Cenowych” na zasadach określonych w §18 Regulaminu Rynku Hurtowego.
11. Stawki opłat wyrażone są w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (kwoty brutto).
12. Opłaty nie uwzględnione w niniejszym załączniku, a wynikające z innych, nie wymienionych szczegółowo sposobów udostępniania terenu Rynku Hurtowego ustala Dyrektor Rynku Hurtowego.